Obchodní podmínky


  Obchodní a dodací podmínky firmy Izoglass spol. s r.o.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

   Pro všechny dodávky platí „Obchodní a dodací podmínky firmy Izoglass spol. s r.o.“

  OBJEDNÁVKA

   Zadání objednávky musí být srozumitelné a konkrétní při uvedení všech podkladů potřebných pro výrobu. Např. rozměry, počty kusů složení, typ opracování, přehledný výkres je-li pro výrobu podkladem. V případě požadavku na výrobu dle „šablony“, kdy není možné tvar definovat jinak, musí být tato šablona z pevného materiálu s přesně definovaným okrajem. Šablona nesmí poškodit sklo. Nevhodné šablony nebudou pro výrobu přijaty.
   K zadání objednávky je nutné uvézt fakturační údaje ( včetně IČO, DIČ, jedná-li se o firmu )
   a to včetně kontaktů ( kontaktní osoba, telefon, e-mail, případně místo dodání )
   Pro správné zadání je určen Formulář objednávky. Ke stažení zde.

  POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

   Na základě objednávky bude vystaveno potvrzení o předběžném termínu vyhotovení případně dodání zakázky. Součástí potvrzení bude i cena zakázky.

  DODACÍ TERMÍN

   V případě, kdy bude potvrzen písemně termín dodání objednaného zboží, je prodávající v případě zásahu vyšší moci oprávněn jednostranně změnit termín dodání zboží a to bez nároku kupujícího na jakoukoliv kompenzaci. Předběžný dodací termín není závazný, za škody vzniklé jeho nedodržením společnost Izoglass s r.o. neručí.

  CENOVÁ KALKULACE

   Ceny jsou uváděny v Kč, bez DPH a dopravy. Ceny skel jsou platné pro pravidelné pravoúhlé tvary a standardní výrobní rozměry. U nepravidelných tvarů se při výpočtu ceny vychází z nejmenšího opsaného pravoúhlého čtyřúhelníku, plus přirážka za příslušný nepravidelný tvar.

  BALENÍ

   Zboží je baleno na vratných stojanech.
   Je-li požadováno jiné balení, je třeba, aby to bylo uvedeno při zadání objednávky a náklady budou účtované spolu se zakázkou.
   Zapůjčené stojany vrací zákazník na vlastní náklady nebo při opakované objednávce nejdéle do čtrnácti dnů.
   Zapůjčení stojanů je proti vratné záloze 5 000,- Kč za jeden stojan, není-li dohodnuto jinak.
   V případě, že nebude dodržen termín vrácení vratného stojanu bude ve smyslu dohody o zapůjčení stojanů zákazníkovi účtována cena přepravního stojanu, typ „L“ 7 000,- Kč typ „A“ 15 000,- Kč.

  DOPRAVA

   Náklady na doprava nejsou součástí ceny výrobku. Doprava je účtována dle Ceníku Dopravy.
   V případě požadavku na speciální přepravu např. použití vozidla s hydraulickým ramenem budou náklady účtovány v plné výši.

  ZMĚNY OBJEDNÁVEK

   Objednávku lze měnit nebo stornovat nejpozději před její realizací, tj. zařazení do výroby. V případě změny nebo stornování po zařazení objednávky do výroby vzniká nárok na úhradu vzniklých nákladů, což může být i 100% z celkové ceny zakázky.

  PLATEBNÍ PODMÍNKY

   Platbu je možné provést hotově nebo převodem. Doba splatnosti faktur je čtrnáct dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. V případě prodlení platby je možné nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Izoglass spol. s r.o.

  OPRACOVÁNÍ DODANÉHO MATERIÁLU

   Dodá-li zákazník vlastní materiál k opracování nebudou na zakázku poskytnuty běžné záruční podmínky. Důvodem je neznámý původ a stav matriálu, které mohou mít vliv na vlastní výrobu.

  REKLAMACE

   Zjištěné vady je nutné oznámit písemně nejdéle do sedmi dnů po převzetí zboží na e-mail reklamace@izoglass.cz . Při oprávněné reklamaci bude dodáno nové zboží zdarma, popřípadě na základě dohody poskytnuta sleva na toto zboží. Jiná forma náhrady a uplatňování případných dalších vzniklých nákladů ( náklady na dopravu, montáž, demontáž ) není možné.

   Vady zjevné je nutné uplatňovat neprodleně při převzetí výrobku. Závady je nutno zaznamenat do dodacího listu.

   Ostatní vady ( nečistoty ve skle, bodové vady skla ) mohou být uplatňovány do sedmi dnů od převzetí zboží.

   Jakékoli zvuky vznikající v prostoru mezi skly při použití meziskelních příček v izolačním skle nemají vliv na kvalitu dvojskla/trojskla/ a tudíž nejsou předmětem reklamace.

   Předmětem reklamace nemohou být vady způsobené nesprávným skladováním převzatého zboží, dále pak vady způsobené nesprávnou montáží.( venkovní škráby, praskliny ve skle)

   Předmětem reklamace nejsou jevy, které se za závady nepovažují

   Pro podání reklamace je nutné zaslat reklamaci na e-mailovou adresu reklamace@izoglass.cz nebo ihned při převzetí do uvést do Dodacího listu.
   Pro podání Reklamace je určen Formulář Reklamace. Ke stažení zde.
   Jinak nebude reklamace uznána .