Protipožární sklo

Protipožární sklo


Protipožární sklo je složené ze dvou nebo více vrstev tvrzeného nebo vrstveného bezpečnostního skla.
Meziprostor požárního skla je naplněn průhlednou vložkou, která při požáru začne reagovat. Tím se maximálně omezuje tepelný tok a jsou chráněny hořlavé materiály umístěné za stěnou. Celková tloušťka požárního skla je určena požadovanou třídou odolnosti proti požáru.

Podle předpokládaného užití dle ČSN 730810 musí stavební konstrukce splňovat jeden z uvedených mezních stavů nebo jejich kombinaci.

    Posuzované mezní stavy udávájí dobu, po kterou:
  • E – neproniknou plameny a plyn do chráněného prostoru, celistvost.
  • EI – konstrukcí neproniknou plameny a kouř a vzrůst teploty povrchu na chráněné straně nepřekročí limitní hodnotu.
  • EW – konstrukcí neproniknou plameny a intenzita sálavého toku v chráněném prostoru ve vzdálenosti 1m nepřekročí limitní hodnotu.
    Odolnost požárního skla se udává v minutách
    s členěním 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min.