Pro všechny dodávky platí „Obchodní a dodací podmínky firmy Izoglass spol. s r.o.“

OBJEDNÁVKA

Zadání objednávky musí být srozumitelné a konkrétní při uvedení všech podkladů potřebných pro výrobu. Např. rozměry, počty kusů složení. V případě požadavku na výrobu dle „šablony“, kdy není možné tvar definovat jinak, musí být tato šablona z pevného materiálu s přesně definovaným okrajem. Šablona nesmí poškodit sklo. Nevhodné šablony nebudou pro výrobu přijaty.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Na základě objednávky bude vystaveno potvrzení o termínu vyhotovení případně dodání zakázky. Součástí potvrzení bude i cena zakázky.

DODACÍ TERMÍN

Termín vyhotovení zakázky, případně jejího dodání je nezávazný. V případě, že dodací lhůtu nebude možno z technických důvodů dodržet, bude toto včas oznámeno.

CENOVÁ KALKULACE

Ceny jsou uváděny v Kč, bez DPH a dopravy. Ceny skel jsou platné pro pravidelné pravoúhlé tvary a standardní výrobní rozměry. U nepravidelných tvarů se při výpočtu ceny vychází z nejmenšího opsaného pravoúhlého čtyřúhelníku, plus přirážka za příslušný nepravidelný tvar.

BALENÍ

Zboží je baleno na vratných stojanech. Je-li požadováno jiné balení, je třeba, aby to bylo uvedeno při zadání zakázky. Zapůjčené stojany vrací zákazník na vlastní náklady nebo při opakované objednávce. Zapůjčení stojanů do čtrnácti dnů je zdarma. Při zapůjčení nad čtrnáct dnů bude účtován poplatek 100,- Kč na den. Nejdelší doba zapůjčení může být 30 dnů, není-li dohodnuto jinak. V případě, že nebude dodržen termín vrácení vratného stojanu bude ve smyslu dohody o zapůjčení stojanů zákazníkovi účtována cena přepravního stojanu, typ „L“ 5 000,- Kč typ „A“ 10 000,- Kč.

DOPRAVA

Doprava není součástí ceny výrobku a při vytížení závozu se neúčtuje. V případě požadavku na speciální přepravu např. použití vozidla s hydraulickým ramenem budou náklady účtovány v plné výši.

ZMĚNY OBJEDNÁVEK

Objednávku lze měnit nebo stornovat nejpozději před její realizací, tj. zařazení do výroby. V případě změny nebo stornování po zařazení objednávky do výroby vzniká nárok na úhradu vzniklých nákladů, což může být i 100% celkové ceny zakázky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Doba splatnosti faktur je čtrnáct dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. V případě prodlení platby je možné nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Izoglass spol. s r.o.

OPRACOVÁNÍ DODANÉHO MATERIÁLU

Dodá-li zákazník vlastní materiál k opracování nebudou na zakázku poskytnuty běžné záruční podmínky. Důvodem je neznámý původ a stav matriálu, které mohou mít vliv na vlastní výrobu.

REKLAMACE

Zjištěné vady je nutné oznámit písemně nejdéle do sedmi dnů po převzetí zboží. Při oprávněné reklamaci bude dodáno nové zboží zdarma, popřípadě na základě dohody poskytnuta sleva na toto zboží. Jiná forma náhrady a uplatňování případných dalších vzniklých nákladů ( náklady na dopravu, montáž, demontáž ) není možné. Vady zjevné je nutné uplatňovat neprodleně při převzetí výrobku. Závady je nutno zaznamenat do dodacího listu. Ostatní vady ( nečistoty ve skle, bodové vady skla) mohou být uplatňovány do sedmi dnů od převzetí zboží. Jakékoli zvuky vznikající v prostoru mezi skly při použití meziskelních příček v izolačním skle nemají vliv na kvalitu dvojskla/trojskla/ a tudíž nejsou předmětem reklamace. Předmětem reklamace nemohou být vady způsobené nesprávným skladováním převzatého zboží, dále pak vady způsobené nesprávnou montáží ( venkovní škráby, praskliny ve skle). Předmětem reklamace nejsou jevy, které se za závady nepovažují.

Reklamační řád
Co nelze reklamovat